Postanowienie głównodowodzącego SAL nr 8 o Odwodach Robotniczych Milicji Obronnych

Genosse-Wanda-Stadt, 3 lutego 2013 r.

§ 1.

W obliczu zagrożenia bezpieczeństwa Mandragoratu Wandystanu powołuje się,.jako osobną formację w ramach Sarmackiej Armii Ludowej, Odwody Robotniczych Milicji Obronnych.

§ 2.

  1. W skład Odwodów Robotniczych Milicji Obronnych powołuje się wszystkich obywateli wandejskich nie będących żołnierzami w służbie czynnej.
  2. Członkom ORMO wydaje się broń automatyczną z arsenałów Sarmackiej Armii Ludowej.

§ 3.

Powierza się Odwodom Robotniczych Milicji Obronnych zadanie ochrony ośrodków miejskich, wraz z ich infrastrukturą przed wszelkim zagrożeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym.

§ 4.

Ochotnicy z formacji ORMO mogą zostać czasowo wcieleni w skład oddziałów Sarmackiej Armii Ludowej i skierowani do operowania poza granicami Mandragoratu Wandystanu.

§ 5.

Komisarz Ludowy właściwy ds. finansów może wyznaczyć żołd tudzież nagrody pieniężne dla członków ORMO.

§ 6.

Postanowienie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/—/ mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Głównodowodzący SAL