Postanowienie Trybuna nr 40 o ustaleniu listy wyborców

Genosse-Wanda-Stadt, 4.03.2018

W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów, ustala się listę obywateli Mandragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:

Jezus Ipanienko, Trybun