Postanowienie Prezydenta w sprawie powołania ambarasa w Ekorzynie

Genosse-Wanda-Stadt, 15 września 2015

Postanawiam o powołaniu tow. Alojzego Pupki na stanowisko ambarasa Mandragoratu Wandystanu w Ekorzynie.

Odpowiednia zgoda władz dreamlandzkich została złożona w tajnym archiwum Kancelarii Prezydenta. Funkcja zostanie objęta po przekazaniu listów uwierzytelniających ludowi dreamlandzkiemu.

(—) Helmut Walterycz
Prezydent Mandragoratu Wandystanu