Postanowienie Pretora o tymczasowym aresztowaniu

GWS, 2 styczeń 2015 r.

§1 [Aresztowanie]

  1. W związku z prowadzonym śledztwem i możliwością unikania udziału w procesie i unikania kary przez schronienie się poza granicami kraju, postanawia się o tymczasowym aresztowaniu tow. Wandera, Defloriusza Dymana, podejrzanego o działalność antypaństwową.
  2. Areszt obejmie okres śledztwa i procesu. W razie nie postawienia podejrzanego w stan oskarżenia, aresztowanemu przysługuje odszkodowanie pieniężne w wysokości 10 engelsów za każdy dzień niesłusznego aresztu.
  3. Areszt może zostać policzony w poczet ewentualnej kary. O ewentualnej rekompensacie za niesłuszne aresztowanie w przypadku uniewinnienia postanowi Pretor bądź Trybunał Ludowy w wyroku.
  4. Areszt obejmuje zakaz opuszczania terytorium Mandragoratu Wandystanu oraz stały dozór służb bezpieczeństwa nad aresztowanym. Aresztowanemu przysługuje prawo do poruszania się na terytorium Mandragoratu, a także swoboda wypowiedzi. Aresztowany może także korespondencyjnie komunikować się z zagranicą.

§2 [Postanowienia końcowe]

W związku z działalnością operacyjną służącą jego wykonaniu, postanowienie podlega publikacji niezwłocznie po aresztowaniu podejrzanego.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Pretor