Pakt obronny

Wysokie Układające się Strony – Królestwo Dreamlandu i Mandragorat Wandystanu – zawierają poniższy Pakt:

ART. 1.

Wysokie Układające się Strony uznają, że zbrojna napaść na co najmniej jedną z nich jest napaścią na obie Wysokie Układające się Strony i zobowiązują się do podjęcia niezwłocznych przeciwdziałań w zakresie ustalonym szczegółowymi porozumieniami rządów Wysokich Układających się Stron.

ART. 2.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do współdziałania na polu dyplomatycznym i wojskowym względem państw trzecich w celu ochrony swoich słusznych interesów. Zakres współdziałania jest ustalany każdorazowo na podstawie odpowiednich porozumień właściwych organów Wysokich Układających się Stron.

ART. 3.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do udzielania sobie wzajemnie wszelkiej potrzebnej pomocy dyplomatycznej, wojskowej bądź innej w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej, suwerenności, niepodległości lub bezpieczeństwa jednej z nich.

ART.4.

Wysokie Układające się Strony w celu realizacji postanowień niniejszego paktu dopuszczają stacjonowanie i przemieszczanie przez terytorium jednej Strony sił zbrojnych drugiej Strony na podstawie odpowiednich porozumień rządów Wysokich Układających się Stron.

ART.5.

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do współpracy dyplomatycznej i wojskowej z sojusznikami Wysokich Układających się Stron, w sytuacji i w zakresie w jakim jest to wymagane do realizacji zadań niniejszego Paktu. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do wzajemnej notyfikacji porozumień o podobnym charakterze zawieranymi z państwami trzecimi.

Podpisali dnia 14 czerwca 2017 r. w Genosse-Wanda-Stadt:

w im. Rządu Królewskiego Królestwa Dreamlandu:
minister Prezerwatyw Tradycja Radziecki

w im. Mandragoratu Wandystanu:
prezydent Michał Michaelus

Ratyfikowany przez Churał Ludowy dnia 27 czerwca 2017 roku