P0017

Ustawa o dodatkowym systemie informatycznym Mandragoratu Wandystanu

ale z jakiego dnia?

Art. 1.
Ustawa reguluje istnienie, tworzenie i aktualizowanie dodatkowego systemu informatycznego Mandragoratu Wandystanu. System dodatkowy jest dostępny po przez WWW i funkcjonuje na innym, niezależnym serwerze od głównego systemu informatycznego.

Art. 2.
Celem istnienia dodatkowego systemu informatycznego jest archiwizacja najważniejszych plików i informacji na wypadek braku dostępności głównego systemu informatycznego i jego serwera. Dodatkowy system informatyczny funkcjonuje nieprzerwanie.

Art. 3.
Dodatkowy system informatyczny zapewnia dostęp do następujących informacji:
a) symbole narodowe Mandragoratu Wandystanu
b) Konstytucja Mandragoratu Wandystanu
c) ustawy, uchwały, rozporządzenia i inne regulacje prawne Mandragoratu Wandystanu
d) aktualna lista urzędników administracji publicznej wraz z danymi kontaktowymi, takimi jak adres e-mail i nr gg
e) aktualny adres URL Listy Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu
f) informacje dotyczące możliwości przyłączenia się nowych osób do Mandragortu Wandystanu

Art. 4.
Informacje wymienione w art. 3 są udostępniane w postaci zasady minimum informatycznego. Stosuje się pliki graficzne dla przedstawienia grafiki, oraz w pliki tekstowe dla przedstawienia tekstu. Pliki tekstowe kodowane są w standardzie UTF-8.

Art. 5.

  1. W sytuacjach kryzysowych, kiedy główny system informatyczny Mandragoratu Wandystanu nie funkcjonuje, system dodatkowy obowiązkowo udostępnia informacje na temat dostępności innych stron WWW Mandragoratu Wandystanu. W tym zakresie stosuje się zapis art. 4.
    2. Dodatkowy system informatyczny może udostępniać również inne informacje, niż wymienione w art. 3 i art. 5 pkt. 1, o ile istnieje ku temu potrzeba i możliwości serwera na to pozwalają. W tym zakresie zasada minimum informatycznego wyrażona w art. 4 nie musi być stosowana.

Art. 6.
1. Serwer dla dodatkowego systemu informatycznego zapewnia Mandragor Jutrzenki.
2. Zawartością merytoryczną serwera, w postaci plików o jakich mówi art. 3 oraz art. 5 pkt 1 i 2 zarządza Prezydent Mandragoratu Wandystanu.
3. Prezydent Mandragoratu Wandystanu sprawuje władzę nad dodatkowym systemem informatycznym samodzielnie, lub po przez Komisarza Ludowego d/s Informatycznych, co określa w stosownym edykcie - akcie wykonawczym do niniejszej ustawy.
4. Po ustaniu kadencji Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, Mandragor Jutrzenki przekazuje stosowne uprawnienia administracyjne dodatkowego systemu informatycznego następnemu Prezydentowi.

Art. 7.
1. Dodatkowy system informatyczny jest aktualizowany nieustannie tak, aby zawsze prezentował informacje zgodne ze stanem faktycznym. Aktualizacją systemu zarządza Prezydent Mandragoratu Wandystanu.
2. Prezydent Mandragoratu Wandystanu może aktualizować dodatkowy system informatyczny samodzielnie, lub po przez Komisarza Ludowego d/s Informatycznych, co określa w stosownym edykcie - akcie wykonawczym do niniejszej ustawy.
3. Prezydent może również określić w edykcie - akcie wykonawczym do niniejszej ustawy - obowiązek przekazywania do instytucji aktualizującej nowych zapisów prawnych, o jakich mówi art. 3 pkt c, przez Trybuna Ludowego, w momencie ustanowienia danego przepisu prawnego, zgodnie z ich formatem określonym w art. 4.
4. W sytuacjach kryzysowych, kiedy główny system informatyczny Mandragoratu Wandystanu nie funkcjonuje, przewiduje się maksymalnie dwa dni zwłoki w zakresie aktualizacji informacji o jakich mówi art. 3 oraz art. 5 pkt 1 pod względem zgodności ze stanem faktycznym. W przypadku naruszenia tego terminu przewiduje się postępowanie zdodnie z Kodeksem Karnym jak za zaniechanie obowiązków służbowych.

Art. 8.
1. W sytuacji awarii serwera lub wystąpienia innych przyczyn prowadzących do braku dostępności dodatkowego systemu informatycznego po przez WWW, Mandragor Jutrzenki tworzy nowy serwer w terminie nie dłuższym niż trzy dni.
2. Jeżeli w czasie określonym w art. 8 pkt 1 Mandragor Jutrzenki nie utworzy nowego serwera, Prezydent Mandragoratu Wandystanu tworzy nowy serwer samodzielnie, lub po przez Komisarza Ludowego d/s Informatycznych, w czasie nie przekraczającycm trzech kolejnych dni. W takiej sytuacji Prezydent udostępnia wszelkie kompetencje administracyjne Mandragorowi Jutrzenki.
3. Jeżeli po upływie czasu określonego w art. 8 pkt 2 dodatkowy system informatyczny nie funkcjonuje, przewiduje się postępowanie względem Prezydenta Mandragoratu Wandystanu zdodnie z Kodeksem Karnym jak za zaniechanie obowiązków służbowych. Jeżeli ma to miejsce w sytuacji kryzysowej, kiedy główny system Mandragoratu Wandystanu nie funkcjonuje, przewiduje się odpowiedzialność tożsamą z art. 68 Kodeksu Karnego.

Art. 9.
Ustawa rozpoczyna obowiązywanie po dwóch tygodniach od momentu jej ogłoszenia. Wówczas Prezydent Mandragoratu Wandystanu jest zobowiązany wydać stosowny edykt - akt wykonawczy do niniejszej ustawy, w jakim określi adres URL oraz zasady zarządzania zawartością dodatkowego systemu informatycznego, z uwzględnieniem treści art. 6 pkt 3, oraz art. 7 pkt 2 i 3.