P0016

Ustawa o Służbie Bezpieczeństwa

Art. 1. Służba Bezpieczeństwa, zwana dalej SB, jest organem właściwym do ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego Mandragoratu Wandystanu. Służba Bezpieczeństwa podlega kontroli Komisji SB.

Art. 2. Do zadań SB należy: 1) zdobywanie i przekazywanie właściwym organom informacji istotnych dla bezpieczeństwa i interesu państwa. 2) rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym państwa, 3) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne i stabilność państwa, 4)rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa.

Art. 3. Na czele SB stoi Szef SB powoływany z grona pełnoprawnych, niekaranych obywateli wandejskich i odwoływany przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

Art. 4. Szef SB: 1) powołuje i odwołuje swojego zastępcę z grona funkcjonariuszy SB, 2) mianuje i odwołuje funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, 3) wydaje funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa polecania służbowe 4) wydaje zarządzenia w zakresie nieunormowanym przez ustawę.

Art. 5. Prezydent Mandragoratu Wandystanu określa kierunki działania SB w drodze wytycznych. Szef SB przedstawia Prezydentowi Mandragoratu Wandystanu sprawozdania z bieżącej działalności SB.

Art. 6. 1. Komisja SB, składa się z Cenzora, sprawującego kontrolę nad urzędnikami i Trybuna Ludowego, reprezentującego Churał Ludowy. 2. Zadaniem Komisji jest kontrola legalności i celowości działań SB poprzez otrzymywanie i ocenianie sprawozdań, które to oceny są przekazywane Prezydentowi. 3. Każdy z członków Komisji może wnioskować do Prezydenta o: 1) udzielenie reprymendy/ zgłoszenie uwagi funkcjonariuszowi SB (z Szefem SB włącznie) 2) odwołanie funkcjonariusza SB (z wyłączeniem szefa SB) 4. Członkowie Komisji, za obopólną zgodą podejmują decyzje na drodze uchwały o wnioskowaniu do Prezydenta w sprawie odwołania Szefa SB lub zmiany kierunku, strategii działań SB. 5. Komisja wraz z Prezydentem, w przypadku uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego podejmuje decyzję o oddtajnieniu lub utajnieniu informacji wyjątkowo ważnych. 6. W uzasadnionych przypadkach Prezydent, Trybun lub Cenzor mogą wnioskować do Mandragora Jutrzenki o wyłączenie z Komisji SB, któregoś z urzędników.

Art. 7. Szef SB w celu realizacji zadań SB może podejmować współdziałanie z właściwymi organami i służbami innych państw. Podjęcie takiej współpracy, może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezydenta Mandragoratu Wandystanu lub Komisarza Ludowego do Spraw Zagranicznych.

Art. 8. Szef SB powołuje Funkcjonariuszy SB spośród pełnoprawnych obywateli wandejskich po zapoznaniu się z życiorysem i kwestionariuszem osobowym kandydata. Funkcjonariusze SB składają przysięgę wg. następującej roty "Ja, Obywatel Mandragoratu Wandystanu, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Mandragoratu Wandystanu porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Mandragoratu Wandystanu, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad moralności socjalistycznej."

Art. 9. Stosunek służbowy Funkcjonariusza wygasa w przypadku jego śmierci, utraty obywatelstwa lub decyzji Szefa SB o wydaleniu ze służby, od której przysługuje odwołanie do Komisji SB.

Art. 10. Funkcjonariusze SB mają prawo: 1) pełnić służbę bez umundurowania, 2) prowadzić wywiad informacyjny, w kraju lub za granicą, 3) prowadzić obserwację mieszkańców i obywateli Mandragoratu Wandystanu, 4) używać fałszywych tożsamości za zgodą Prezydenta, 5) stosować prowokacje.

Art. 11. Funkcjonariusze SB za działania związane ze służbą mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej wyłącznie za zgodą Komisji SB wraz z Prezydentem wyrażoną zwykłą większością głosów.

Art. 12. Funkcjonariusze SB posiadają stopnie służbowe przysługujące żołnierzom Sarmackiej Armii Ludowej. O nadaniu lub odebraniu stopni służbowych decyduje Szef SB w porozumieniu z Prezydentem MW.

Art.13 Tożsamość funkcjonariuszy SB, a także samego faktu ich istnienia nie podaje się do wiadomości publicznej. Prawdziwą tożsamość funkcjonariuszy może znać tylko Szef SB, Prezydent i Mandragor. Komisja SB winna znać wyłącznie pseudonimy.

Art. 14. Funkcjonariusze SB otrzymują wynagrodzenie ustalane przez Szefa SB uwzględniające wykonywane czynności i zadania.

Art. 15. Działalność SB jest finansowana z budżetu państwa. Koszty realizacji zadań SB, w zakresie których - ze względu na wyłączenie ich jawności - nie mogą być stosowane przepisy o finansach publicznych, rachunkowości i zamówieniach publicznych, są finansowane z utworzonego na ten cel funduszu operacyjnego. Szef SB wnioskuje do Komisarza Ludowego właściwego ds. finansów o poniesienie odpowiednich kosztów.W przypadku braku takowego komisarza szef SB wnioskuje bezpośrednio do Prezydenta. W zakresie dewiz zagranicznych, SB jest finansowane ze środków Mandragora Jutrzenki.

Art. 16. Traci moc poprzednia ustawa o Służbie Bezpieczeństwa. Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.