P0014

Ustawa z dnia 10 września 2007 r. "O godle, barwach i hymnie Mandragoratu Wandystanu oraz o pieczęciach urzędowych"

Na podstawie: Ordynacja z dnia 22 lutego 2006 r. o tytule: "O godle, barwach i hymnie Mandragoratu Wandystanu oraz o pieczęciach urzędowych".

Art. 1.

 1. Żółta gwiazda obramowana na żółto, umieszczona w tarczy na tle czerwonym, od której odchodzą koncentrycznie żółte pasy, żółto-czerwone barwy i pieśń “Wandowie! Socjalizm albo śmierć!” są symbolami Mandragoratu Wandystanu.
 2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Mandragoratu Wandystanu oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.
 3. Symbole Mandragoratu pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Art. 2.

1.Ilekroć w niniejszej ustawie mówi się o barwie żółtej należy przez to rozumieć barwę określoną w standardzie:

a) RGB: 255,247,0

b) Szesnastkowym: #FFF700

2.Ilekroć w niniejszej ustawie mówi się o barwie czerwonej należy przez to rozumieć barwę określoną w standardzie:

a) RGB: 222,41,31;

b) Szesnastkowym: #DE291F

Art. 3.

 1. Godłem Mandragoratu Wandystanu jest żółta gwiazda obramowana na żółto, umieszczona w tarczy na tle czerwonym, od której odchodzą koncentrycznie żółte pasy.
 2. Wzór godła Mandragoratu zawiera załącznik numer 1.

Art. 4.

 1. Emblematem Mandragoratu Wandystanu jest jasna gwiazda, o jasnym obramowaniu, umieszczona w ciemnym kole, od której odchodzą koncentryczne ciemne pasy.
 2. Kolory określone w ust. 1 określa się odpowiednio do ogólnej kolorystyki dokumentu lub witryny internetowej, na której jest umieszczone, przy zachowaniu odpowiedniego kontrastu barw.
 3. Wzór emblematu określa załącznik numer 2.

Art. 5.

Barwami Mandragoratu Wandystanu są kolory żółty i czerwony, przedstawione jako prostokąty jednakowej szerokości, biegnące do siebie równolegle.

Art. 6.

 1. Flagą państwową Mandragoratu Wandystanu jest prostokątny płat tkaniny umieszczony na maszcie, przedstawiający tożsamy z godłem wizerunek, z tym, że gwiazda umieszczona jest centralnie w jednej trzeciej długości flagi.
 2. Flagą mandragorską jest prostokątny płat tkaniny umieszczony na maszcie, przedstawiający dwa pasy barwy żółtej i czerwonej biegnące poziomo, ułożone równolegle.
 3. Wzory flagi państwowej Mandragoratu i flagi mandragorskiej Wandystanu zawiera załączniki numer 3 i 4.
 4. Każdy ma prawo używać flagi państwowej Mandragoratu, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem oficjalnych świąt państwowych Mandragoratu.
 5. Prawo używania flagi mandragorskiej przysługuje wyłącznie Mandragorom i osobom pełniącym obowiązki w ich imieniu.

Art. 7.

Przy umieszczaniu flagi państwowej i flagi mandragorskiej w układzie pionowym, umieszcza się je w ten sposób, że gwiazda na fladze państwowej znajduje się u góry, a żółty pas flagi mandragorskiej po lewej stronie.

Art. 8.

 1. Hymnem państwowym Mandragoratu Wandystanu jest “Wandowie! Socjalizm albo śmierć!”.
 2. Załącznik nr 5 określa zapis nutowy hymnu państwowego Mandragoratu Wandystanu.
 3. Komisarz ludowy właściwy do spraw kultury określi, w drodze edyktu, tekst literacki hymnu.

Art. 9.

Emblematu Mandragoratu Wandystanu używają na papierze urzędowym oraz w innych sytuacjach: · Mandragorzy, · Churał Ludowy, Prezydent Mandragoratu Wandystanu, Rada Komisarzy Ludowych, Komisarze Ludowi i inne organy władzy państwowej, · organy administracji państwowej, · sądy i prokuratury, · Sarmacka Armia Ludowa, · państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe, · przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne oraz inne misje Mandragoratu Wandystanu za granicą · inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku emblematu.

Art. 10.

 1. Organa określone w art. 9 pkt. 2- 7 umieszczają na swoich witrynach internetowych godło państwowe bądź flagę państwową.
 2. Organa, o których mowa w art. 9 pkt. 1 umieszczają na swoich witrynach internetowych godło państwowe bądź flagę mandragorską.
 3. Dopuszcza się używanie godła państwowego i flagi państwowej, albo mandragorskiej Mandragoratu Wandystanu na stronach internetowych, o których mowa w ust. 1, 2 także w formie stylizowanej, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.
 4. Godło państwowe i flagę państwową Mandragoratu można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1, 2, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.
 5. Prawo używania flagi mandragorskiej służy wyłącznie Mandragorom i osobom pełniącym obowiązki w ich imieniu.

Art. 11.

Rada Komisarzy Ludowych może określić w drodze edyktu obowiązek używania flagi państwowej lub godła państwowego Mandragoratu Wandystanu w innych wypadkach, niż określone w art. 10.

Art. 12.

 1. Prezydent Wandystanu może, w drodze edyktu, wprowadzić żałobę narodową na terytorium Mandragoratu Wandystanu. Edykt w szczególności powinno określać przyczyny wprowadzenia oraz czas trwania żałoby narodowej, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz przyjęte w tym zakresie zwyczaje.
 2. W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do połowy masztu oraz zmienia zmienia się wygląd głównej witryny internetowej państwa na czarno-biały.

Art. 13.

 1. Hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza publicznie w wersji określonej zgodnie z Art. 8.
 2. Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych.

Art. 14.

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. W szczególności zabrania się swawolnych rozmów w tym czasie. Osoby obecne realnie podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu zobowiązane są do zachowania postawy stojącej na baczność oraz zdjęcia nakrycia głowy.

Art. 15.

 1. Symbole Mandragoratu nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.
 2. Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Wandystanu w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.

Art. 16.

Pieczęcią urzędową Mandragoratu Wandystanu jest cyfrowy wizerunek czerwonego, tuszowego odcisku okrągłej pieczęci o średnicy 200 pikseli, zawierającej pośrodku emblemat Mandragoratu Wandystanu, a w otoku napis "Mandragorat Wandystanu".

Art. 17.

 1. Pieczęciami urzędowymi Churału Ludowego Mandragoratu Wandystanu, Mandragora Jutrzenki, Mandragora Socjogramu, Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, Kancelarii Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, Rady Komisarzy Ludowych, Sądu Najwyższego i Prokuratury Generalnej są cyfrowe wizerunki czerwonego, tuszowego odcisku okrągłej pieczęci o średnicy 175 pikseli, zawierającej pośrodku emblemat Mandragoratu Wandystanu, a w otoku napis zawierający pełną nazwę danej instytucji.
 2. Pieczęciami urzędowymi Komisarzy Ludowych są cyfrowe wizerunki czerwonego, tuszowego odcisku okrągłej pieczęci o średnicy 150 pikseli, zawierającej pośrodku emblemat Mandragoratu Wandystanu, a w otoku napis zawierający pełną nazwę danej instytucji.
 3. Pieczęciami urzędowymi innych sądów, prokuratur i innych organów administracji państwowej są cyfrowe wizerunki czerwonego, tuszowego odcisku okrągłej pieczęci o średnicy 125 pikseli, zawierającej pośrodku emblemat Mandragoratu Wandystanu, a w otoku napis zawierający pełną nazwę danej instytucji.
 4. Pieczęciami urzędowymi pozostałych instytucji, którym przepisy szczególne przyznają prawo używania pieczęci urzędowej są cyfrowe wizerunki czerwonego, tuszowego odcisku okrągłej pieczęci o średnicy 100 pikseli, zawierającej pośrodku emblemat Mandragoratu Wandystanu, a w otoku napis zawierający pełną nazwę danej instytucji.
 5. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, na żądanie właściwych organów, przygotowuje i przesyła wzory pieczęci urzędowych, o których mowa w art. 16 i 17 ust. 1- 4.
 6. Właściwe organa województw określą wzory i opisy pieczęci urzędowych województw i ich organów.

Art. 18.

Pieczęć urzędową umieszcza się w szczególności na dokumentach istotnych i uroczystych wydawanych przez organa uprawnione do używania pieczęci urzędowej.

Art. 19.

 1. Zapis, informujący o karach za nie wywiązywanie się z postanowień niniejszej ustawy znajduje się w art. 75 w ustawie „Kodeks karny” z dnia 11. sierpnia 2007 r.
 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z a ł ą c z n i k i:
a) Godło państwowe "http://www.wandystan.only.pl/prawo/zal/289zal1.gif"
b) Emblemat "http://www.wandystan.only.pl/prawo/zal/289zal2.png"
c) Flaga państwowa "http://www.wandystan.only.pl/prawo/zal/289zal3.gif"
d) Flaga mandragorska "http://www.wandystan.only.pl/prawo/zal/289zal4.png"
e) Zapis nutowy hymnu "http://www.wandystan.only.pl/prawo/zal/289zal5.png"