P0013

Ustawa z dnia 03 września 2007 r.

Na podstawie:

"Ordynacja z dnia 28 października 2005 r. o Sarmackiej Armii Ludowej"

Rozdział I

ARMIA

Art. 1

Sarmacka Armia Ludowa (zwana dalej SAL) jest zbrojnym ramieniem Ludu Pracującego Mandragoratu Wandystanu.

Rozdział II

NACZELNY DOWÓDCA

Art. 2

Naczelnym Dowódcą SAL jest Mandragor Socjogramu.

Art. 3

Naczelny Dowódca otrzymuje stopień podpułkownika.

Art. 4

  1. Zadania Naczelnego Dowódcy:

· dowodzenie SAL w razie wojny;

· werbowanie rekrutów;

· egzaminowanie i szkolenie rekrutów;

· awansowanie i degradowanie żołnierzy SAL;

· nadawanie i odbieranie odznaczeń wojskowych;

· administracja stroną internetową SAL;

· podział żołnierzy w służbie czynnej na oddziały i pododdziały.

  1. Naczelny Dowódca może przekazać niektóre ze swoich uprawnień:

· werbowanie rekrutów – oficerom werbunkowym;

· egzaminowanie i szkolenie rekrutów – oficerom szkoleniowym;

· administrację stroną internetową SAL – oficerowi sztabowemu.

Rozdział III

ADIUTANT SAL

Art. 5

Adiutantem SAL jest Komisarz Ludowy ds. Obrony Narodowej.

Art. 6

Nominacja na Komisarza Ludowego ds. Obrony Narodowej jest równoznaczna z mianowaniem na Adiutanta SAL. Odwołanie ze stanowiska Komisarza Ludowego ds. Obrony Narodowej jest równoznaczne z odwołaniem ze stanowiska Adiutanta SAL.

Art. 7

Zadania Adiutanta SAL:

· Adiutant SAL zastępuje Naczelnego Dowódcy w wypadku śmierci, zaginięcia, niedyspozycji i każdej innej sytuacji, w której Naczelny Dowódca jest niezdolny do wypełniania swoich obowiązków;

· Adiutant SAL chroni Sztandar Ludu nawet za cenę własnego życia. Adiutant SAL, który z własnej winy utraci Sztandar Ludu, winien zostać rozstrzelany. Za kolektywną zgodą Mandragorów kara rozstrzelania może zostać zastąpiona przez karę wygnania.

Art. 8

Jeżeli Adiutant SAL nie jest członkiem SAL w chwili mianowania, zostaje nim, ale tylko do momentu, w którym przestaje być Adiutantem SAL.

Art. 9

Adiutant SAL jest podpułkownikiem SAL podczas zastępowania Naczelnego Dowódcy.

Rozdział IV

SZTANDAR LUDU

Art. 10

Sztandar Ludu to jedyna w swoim rodzaju relikwia wandeizmu, zdobiona chorągiew Wandystanu, która została powandosławiona przez Komendanta Krystynę i chroni żołnierzy Sarmackiej Armii Ludowej.

Art. 11

Sztandar Ludu nigdy nie dostał się w ręce wroga.

Art. 12

Sztandar Ludu jest najważniejszym symbolem Sarmackiej Armii Ludowej.

Art. 13

Zadaniem chronienia Sztandaru jest obarczony każdy żołnierz SAL, a w szczególności Adiutant SAL.

Rozdział V

STOPNIE WOJSKOWE

Art. 14

Stopnie wojskowe nadaje Naczelny Dowódca, lub oficer na podstawie i w granicach upoważnienia Naczelnego Dowódcy.

Art. 15

Żołnierz wyższego stopnia jest upoważniony do wydawania rozkazów żołnierzom niższego stopnia, pod warunkiem, że nie stoją one w sprzeczności z rozkazami żołnierzy jeszcze wyższych stopni i dyscypliną wojskową.

Art. 16

Adiutant może wydawać rozkazy innym żołnierzom tylko wtedy, kiedy wymaga tego bezpieczeństwo Sztandaru Ludu albo aktualnie pełni obowiązki Naczelnego Dowódcy. Adiutantowi rozkazywać może jedynie Naczelny Dowódca.

Art. 17

Spis stopni wojskowych w Sarmackiej Armii Ludowej, w kolejności od najniższego do najwyższego:

· szeregowy

· starszy szeregowy

· kapral

· plutonowy

· sierżant

· starszy sierżant

· podporucznik

· porucznik

· kapitan

· major

· podpułkownik

Art. 18

  1. Podoficerem jest żołnierz o stopniu wyższym niż starszy szeregowy i nie wyższym niż starszy sierżant.

  2. Oficerem jest żołnierz o stopniu wyższym niż starszy sierżant.

Rozdział VI

ORGANIZACJA SAL

Art. 19

Mandragor Socjogramu w drodze edyktu określi podział SAL na oddziały i pododdziały.

Art. 20

Mandragor Socjogramu w drodze edyktu określi standardy umundurowania i uzbrojenia SAL.

Rozdział VII

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

Art. 21

a)Mandragor Socjogramu w terminie czternastu dni od wejścia w życie ustawy dokona weryfikacji kadr określając stan liczebny SAL oraz stopnie wojskowe poszczególnych żołnierzy lub rozpocznie nabór do SAL.

b)Prezydent Mandragoratu Wandystanu w terminie 7 dni od wejścia w życie ustawy powoła Komisarza Ludowego ds. Obrony Narodowej.

Art. 22

Ustawa wchodzi w życie z dniem przyjęcia.