P0012


Uchwała "O doktrynie polityki zagranicznej" z dn. 03.09.2007 r.


art. 1

Uchwała zawiera ogólne zasady określające kierunek działań polityki zagranicznej Mandragoratu Wandystanu.

art. 2

Socjalistyczno-libertariańskie państwo jakim jest Mandragorat Wandystanu, na arenie międzynarodowej winno przede wszystkim kierować się dobrem obywateli tak swojego państwa jak i państw obcych, zatem głównym zadaniem polityki zagranicznej jest ochrona nienaruszalności granic państw sprzymierzonych, ich niepodległości, suwerenności, ochrona zasady równości na polu międzynarodowym, a także ochrona wolności obywatelskich.

art. 3

Główne pola działania, na których Mandragorat Wandystanu pragnie skupić swoją politykę zagraniczną powinny opierać się przede wszystkim na współpracy kulturowej, politycznej, sportowej i gospodarczej, a jeżeli zachodzi taka potrzeba także i militarnej.

art. 4

MW powinien prowadzić politykę w sposób konsekwentny, zdecydowany i konkretny, jednocześnie powinien dążyć do zachowania ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a także do zachowania wskazującego na traktowanie wszystkich rozmówców na równi sobie, o ile oni się nie wywyższają.

art. 5

MW nie powinien ingerować w politykę wewnętrzną żadnych innych v-państw, chyba że prowadzone w niej działania są wrogie w stosunku do Wandejczyków lub obywateli tamtejszego v-państwa.

art. 6

MW nigdy nie może sprzymierzyć się z państwem, które krzywdzi swój Lud, jednakże nie powinno być w tej sprawie obojętne. Działania wandejskiej polityki zagranicznej powinny polegać na intensywnej obronie uciskanych, jeżeli ucisk jest jawny lub udowodniony. Przez ucisk szczególnie rozumie się ograniczanie wolności obywatelskich, które w Wandystanie są święte.

art. 7

MW może sprzymierzać się z państwami w sojuszach gospodarczych, militarnych czy jakichkolwiek innych o ile działania sojuszu nie są sprzeczne z niniejszą doktryną lub z wandejskim prawem.

art. 8

MW powinien dążyć do nawiązania stosunków dyplomatycznych z każdym państwem wirtualnym, także nieuznawanym. Stosunki winny być utrzymywane przynajmniej na poziomie neutralnym.

art. 9

Osobą odpowiedzialną za politykę zagraniczną Mandragoratu Wandystanu jest Prezydent.

art. 10

Prezydent winien składać w Churale sprawozdanie z działalności organów zajmujących się polityką zagraniczną: a) przynajmniej raz w miesiącu b) na żądanie Trybuna Ludowego, gdy postępowanie organów zajmujących się polityką zagraniczną wydaje się kwiatonom niejasne,

art. 11

W przypadku spraw na arenie międzynarodowej, które nie dobiegły końca i mówienie o nich publiczne nie jest bezpieczne członkowie Churału Ludowego powinni dostać sprawozdanie oznaczone klauzulą tajności.

art. 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.