P0009

Pomimo koniecznego dążenia do normalizacji stosunków z Księstwem Sarmacji, którego to procesu początkiem było uznanie państwowości KS przez Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, władze wandejskie nadal stanowczo potępiają nielegalny zamach stanu, który zmusił MW do oderwania się od Sarmacji. Faszystowskie praktyki likwidowania wolności słowa, deptania prawa do wolności osobistej własnych obywateli poprzez internowanie za czyny, które jedynie mogli w przyszłości popełnić oraz ignorowania wszelkich regulacji prawnych będą zawsze budzić w nas najwyższe oburzenie i odrazę. Wszystkie osoby działające w Komitecie Ocalenia Narodowego lub aktywnie wspierające jego haniebne praktyki, a w szczególności:

  1. Piotr Mikołaj, książę Sarmacji
  2. ppor. Dariusz bnt Makowski
  3. gen. Michał hr. Łaski
  4. gen. Łukasz mar. Nowicki
  5. Krzysztof bar. Konias

Są uznani za wrogów narodu Wandejskiego i winnych zniszczenia dawnego ładu konstytucyjnego Księstwa Sarmacji. Wobec tych osób władze wandejskie będą już zawsze wykazywać nieufność, świadome, iż są to ludzie nieszanujący zasad demokratycznego sprawowania władzy, w tym zasady praworządności, i stojących u podstaw tych zasad Praw Człowieka.