P0003

Ustawa z dnia 26 lipca 2007 r. o jednostkach terytorialnych

Art. 1.
Jednostkami terytorialnymi są miasta Genosse-Wanda-Stadt, Precelkhanda, Winnica i San Jang.

Art. 2.
Tracą moc poprzednie ustawy o samorządzie i podziale terytorialnym. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.