Konstytucja Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Artykuł 1. [Republika]

Winnicka Proletariacka Republika Demokratyczna jest socjalistyczną republiką ludowo-demokratyczną, w którym władza należy do wszystkich obywateli. Zapewnia się im wolność słowa, prasy, zrzeszania się, zebrań, zgromadzeń i manifestacji, sumienia i wyznania. Obywatele mają prawo wyboru i bycia wybieranymi na funkcje publiczne; prawo do bycia równo traktowanymi i niedyskryminowanymi z jakiegokolwiek powodu; prawo do swobodnej wypowiedzi. Każdy obywatel ma obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa.

Artykuł 2. [Władza ustawodawcza]

Naczelnym organem prawodawczym Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej jest Rada Delegatów Robotniczych i Włościańskich, w skład której wchodzą wszyscy obywatele państwa. Przyjmuje ona ustawy i uchwały zwykłą większością głosów. Tylko ustawy mają moc wiążącą i stanowią źródło obowiązującego prawa. Z inicjatywą ustawy bądź uchwały może wystąpić każdy obywatel. Ustawy powinny być zgodne z konstytucją. Ustawa zmieniająca niniejszą konstytucję wymaga do swojego wejścia w życie podpisu Komisarza.

Artykuł 3. [Władza wykonawcza]

Głową państwa Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej jest Komisarz, wybierany i odwoływany przez Radę Delegatów Robotniczych i Włościańskich w drodze uchwały. Kieruje on administracją państwową i pracami Rady Delegatów Robotniczych i Włościańskich, prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną państwa, reprezentuje Winnicką Proletariacką Republikę Demokratyczną w stosunkach międzynarodowych, nadaje obywatelstwo Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej, stoi na straży republikańskiego ustroju państwa. Za zgodą Rady Delegatów Robotniczych i Włościańskich wyrażoną za pomocą uchwały może odebrać obywatelstwo bądź wydalić z kraju osobę, która zagraża jedności, stabilności bądź bezpieczeństwu państwa. Ma prawo do tworzenia i znoszenia organów administracji państwowej oraz powoływania i odwoływania urzędników stojących na ich czele.

Artykuł 4. [Przepisy wprowadzające]

Niniejsza konstytucja wchodzi w życie w chwili ogłoszenia. Komisarzem Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej w chwili wejścia w życie niniejszej konstytucji jest osoba, która pełniła dnia 16 kwietnia 2014 r. funkcję Buduara Robotniczo-Włościańskiego Miasta Winnicy-Radziecka. Otrzymuje ona jednocześnie obywatelstwo Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej.