Edykt Prezydenta o zarządzeniu wyborów na urzędy kwiatońskie

GWS, 6 czerwiec 2014 r.

§1 [Zarządzenie wyborów]

  1. Zarządza się wybory na urzędy kwiatońskie Mandragoratu Wandystanu - Cenzora, Pretora i Trybuna Ludowego.
  2. Harmonogram wyborów ustala się na następujący: zbieranie kandydatur w dniach 7-12 czerwca; wybory w dniach 15-16 czerwca;

§2 [Regulacje szczegółowe i wyjątkowe]

  1. Wybory odbędą się zgodnie z Konstytucją oraz ordynacją wyborczą (w części dot. Churału Ludowego) z doprecyzowaniami wymienionymi w niniejszym Edykcie, a wynikającymi ze szczególnego charakteru pierwszych wyborów.
  2. Kandydat może się zgłosić na jeden , dwa bądź wszystkie urzędy do obsadzenia. Kandydat zgłaszający się na więcej niż jeden urząd powinien wskazać je w kolejności preferencji objęcia urzędu - w razie wygranej w wyborach na więcej niż jeden urząd, objęty zostanie urząd preferowany przez kandydata.
  3. Wyłonieni w tych wyborach urzędnicy będą sprawować następujące kadencje: Cenzor - 2 miesięczną; Trybun - 3 miesięczną; Pretor - 4 miesięczną. Kolejne kadencje będą miały standardową długość.
  4. Wszystkie szczegóły wymagane dalszego doprecyzowania oraz problemy wymagające rozwiązania będzie doprecyzowywał i rozwiązywał tow. Prezydent.

§3 [Postanowienia końcowe]

Edykt wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent