Edykt Prezydenta o wynikach referendum i ich realizacji

GWS, 2 czerwiec 2014 r.

§1 [Ogłoszenie wyników]

 1. Ogłasza się wyniki referendum „3xTAK”. Frekwencja wyniosła 7 głosów na 11 uprawnionych obywateli (63,63%), z czego:
  a) Na pytanie pierwsze 100% odpowiedziało TAK;
  b) Na pytanie drugie 71,43% odpowiedziało TAK, 28,57% - NIE;
  c) Na pytanie trzecie 85,71% odpowiedziało TAK, 14,29 – NIE;
 2. Stwierdza się przyjęcie postanowień referendum przez Lud Pracujący Miast i Wsi.

§2 [Realizacja postanowień referendalnych]

W związku z wiążącym wynikami referendum ludowego, stanowi się co następuje:

 1. Prezydent dokona zmiany, w drodze edyktu, Uchwały Rady Rewolucyjnej nr 5 o tymczasowej ordynacji wyborczej z 4.11.2012, w celu dostosowania jej do zmienionej treści konstytucji, a następnie zarządzi wybory na stanowiska kwiatonów – Cenzora, Pretora i Trybuna;
 2. Prezydent tymczasowo przejmie wszystkie dotychczasowe obowiązki Kolektywu Mandragorskiego, w tym obowiązki przekazane innym urzędom, do czasu, aż urzędy te będą mogły je przejąć;
 3. Do czasu trwałego uregulowania tej kwestii, powierza się tow. Alojzemu Pupce sprawowanie pieczy nad serwerem Mandragoratu Wandystanu i powołuje go w skład Komisariatu Ludowego ds. Informatycznych jako Sekretarza Ludowego ds. Obsługi Serwera;
 4. Prezydent, uznając wiążący charakter 3 pytania referendalnego, rozpocznie rozmowy z władzami Winnickiej Proletariackiej Republiki Demokratycznej i przedstawi im propozycję traktatu zjednoczeniowego, który, po podpisaniu przez obie strony zostanie ratyfikowany przez Churał Ludowy;

§3 [Obwieszczenie]

Obwieszcza się, że niezwłocznie po wyborze Trybuna przekazany zostanie do niego wniosek o możliwe szybkie zarządzenie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. Ich przeprowadzenie w momencie, gdy za ich organizację odpowiada sam Prezydent i podlegająca mu administracja uznaje się za nie do końca zgodne z moralnością rewolucyjną.

/-/ Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Prezydent