Edykt Prezydenta o Wandejskim Ośrodku Studiów Strategicznych

Genosse-Wanda-Stadt, 1 X 2017

1.

Na mocy niniejszego Edyktu powołuje się Wandejski Ośrodek Studiów Strategicznych jako instytucję doradczą przy Prezydencie Mandragoratu Wandystanu.

2.

Miejsce obradowania Wandejskiego Ośrodka Studiów Strategicznych jest ściśle tajne i wyznacza je Prezydent Mandragoratu Wandystanu.

3.

Prezydent Mandragoratu Wandystanu powołuje i odwołuje członków Wandejskiego Ośrodka Studiów Strategicznych w drodze postanowienia.

3.

Powołuje się w skład pierwszych członków Wandejskiego Ośrodka Studiów Strategicznych obywateli:
– tow. Jezusa Ipanienkę,
– tow. Wziernika V,
– tow. Helmuta Walterycza.

4.

Edykt wchodzi w życie w tej chwili.

Jezus Ipanienko, Wiceprezydent