Accursius

Oksymoron Mandragoratu Wandystanu.

Wcześniej w Księstwie Sarmacji: sędzia i prokurator. Autor sarmackiego kodeksu postępowania sądowego.