Ustawa prezydencka z dnia 30. sierpnia 2007 r. o wyrazeniu zgody na podpisanie umowy miedzynarodowej

Wyraza sie zgode na ratyfikacje umowy pomiedzy Mandragoratem Wandystanu a Wolna Republika Morwanu

Zalacznik do ustawy stanowi umowa pomiedzy Mandragoratem Wandystanu a Wolna Republika Morwanu

Kazdemu czlonkowi Churalu Ludowego przysluguje sprzeciw wobec ustawy prezydenckiej w terminie 5 dni. Wowczas Chural moze odrzucic ustawe.

Zalacznik:

Art. 1. Mandragorat Wandystanu i Wolna Republika Morvan jako państwa siostrzane realizuj± zasady braterskiego współistnienia.

Art. 2. Mieszkańcy Mandragoratu Wandystanu mog± na terytorium Wolniej Republiki Morvan zamieszkiwać, nabywać obywatelstwo i pełnić funkcje publiczne.

Art. 3. Mieszkańcy Mandragoratu Wandystanu na terytorium Wolniej Republiki Morvan podlegaj± prawu morvańskiemu i orzecznictwu morvańskich s±dów. Egzekucja wyroków s±dów morvańskich na terytorium Mandragoratu Wandystanu wymaga postanowienia s±du wandejskiego.

Art. 4. Mieszkańcy Wolniej Republiki Morvan mog± na terytorium Mandragoratu Wandystanu zamieszkiwać, nabywać obywatelstwo i pełnić funkcje publiczne.

Art. 5. Mieszkańcy Wolniej Republiki Morvan na terytorium Mandragoratu Wandystanu podlegaj± prawu wandejskiemu i orzecznictwu wandejskich s±dów. Egzekucja wyroków s±dów wandejskich na terytorium Wolniej Republiki Morvan wymaga postanowienia s±du morvańskiego.

Art. 6. Wolna Republika Morvan może przyst±pić do systemu gospodarczego Mandragoratu Wandystanu. Przyst±pienie wymaga porozumienia wła¶ciwych do zarz±dzania systemem informatycznym organów Mandragoratu Wandystanu i Wolniej Republiki Morvan. Wyst±pienie wymaga wypowiedzenia przez jeden ze wskazanych w niniejszym przepisie organów z zachowaniem terminu dwóch tygodnii.

Art. 7. Organy, obywatele i mieszkańcy Wolniej Republiki Morvan w zakresie systemu gospodarczego Mandragoratu Wandystanu podlegaj± prawu wandejskiemu i orzecznictwu wandejskich s±dów. Egzekucja wyroków s±dów wandejskich w tym zakresie nie wymaga postanowienia s±du morvańskiego.

Art. 8. Mandragorat Wandystanu może przyst±pić do systemu gospodarczego Wolniej Republiki Morvan. Przyst±pienie wymaga porozumienia wła¶ciwych do zarz±dzania systemem informatycznym organów Mandragoratu Wandystanu i Wolniej Republiki Morvan. Wyst±pienie wymaga wypowiedzenia przez jeden ze wskazanych w niniejszym przepisie organów z zachowaniem terminu dwóch tygodnii.

Art. 9. Organy, obywatele i mieszkańcy Mandragoratu Wandystanu w zakresie systemu gospodarczego Wolniej Republiki Morvan podlegaj± prawu morvańskiemu i orzecznictwu morvańskich s±dów. Egzekucja wyroków s±dów morvańskich w tym zakresie nie wymaga postanowienia s±du wandejskiego.

Art. 10. Lista dyskusyjna Mandragoratu Wandystanu jest dodatkow± oficjaln± list± dyskusyjn± Wolnej Republiki Morvan. Na li¶cie dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu stosuje się prawo wandejskie. Ponadto wobec mieszkańców i obywateli Wolniej Republiki Morvan nie posiadaj±cych statusu mieszkańca lub obywatela Mandragoratu Wandystanu organy Wolniej Republiki Morvan stosuj± prawo morvańskie. W tym celu Mandragor Jutrzenki nadaje w niezbędnym zakresie status moderatora listy dyskucyjnej Mandragoratu Wandystanu przedstawicielowi Wolniej Republiki Morvan.

Art. 11. Funkcjonariuszom Wolniej Republiki Morvan przy wykonywaniu przez nich obowi±zków służbowych na li¶cie dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu przysługuje immunitet. Przepisu nie stosuje się, jeżeli korzystanie z immunitetu naruszałoby w oczywisty sposób prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 12. Mandragorat Wandystanu oraz Wolna Republika Morvan zobowi±zuj± się nie zawierać umów międzynarodowych sprzecznych z postanowieniami niniejszej umowy.

Art. 13. Mandragorat Wandystanu oraz Wolna Republika Morvan wymieniaj± ambasadorów.

Art. 14. Mandragorat Wandystanu oraz Wolna Republika Morvan w drodze porozumienia mog± tworzyć wspólne przedstawicielstwa dyplomatyczne w państawch trzecich. Utworzenie wspólnego przedstawicielstwa oraz powołanie i odwołanie wspólnego przedstawiciela wymagaj± porozumienia wła¶ciwych do powoływania przedstawicieli w państawch obcych organów Mandragoratu Wandystanu oraz Wolniej Republiki Morvan. Rozwi±zanie wspólnego przedstawicielstwa wymaga wypowiedzenia porozumienia przez jeden ze wskazanych w niniejszym przepisie organów z zachowaniem terminu dwóch tygodnii.

Art. 15. Placówski dyplomatyczne Mandragoratu Wandystanu mog± udzialać pomocy organom, obywatelom i mieszkańcom Wolniej Republiki Morvan. Placówki dyplomatyczne Wolniej Republiki Morvan mog± udzielać pomocy organom, obywatelom i mieszkańcom Mandragoratu Wandystanu.

Art. 16. Mandragorat Wandystanu może wypowiedzieć niniejsz± umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wolna Republika Morvan może wypowiedzieć niniejsz± umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

(-)Michał O'Rhada, Lord Protektor Wolnej Republiki Morvan

(-) Bruthus agregat Perun- Radetzky Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Genosse- Wanda Stadt, 30.07.2007.

-- Bruthus agregat Perun- Radetzky Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Oryginał ustawy