Postanowienie Prezydenta MW z dnia 14. czerwca 2007 r. w/s ogłoszenia niepodległości Mandragoratu Wandystanu

Do Ludu Pracującego Wandystanu!

Do wszystkich Ludów Sarmackich!

Do wszystkich Narodów V-Świata!

Niniejszym, opierając się na oświadczeniu Mandragora Socjogramu, marszałka Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji, pełniącego obowiązki Księcia Sarmacji:

"Oswiadczam, ze z dniem dzisiejszym przestaje uznawac obowiazywanie sarmackiego rezimu prawnego na terytorium Wandystanu"

oraz na podstawie orzeczenia prezesa Sądu Najwyższego Księstwa Sarmacji i jednocześnie Mandragora Jutrzenki:

"W zwiazku z niemozliwoscia wyboru Ksiecia Sarmacji i upadkiem struktur panstwowych legalny byt Ksiestwa Sarmacji ulega zakonczeniu"

a także na podstawie swojej, głęboko przemyślanej decyzji, mając na względzie dobro Narodu Wandejskiego ogłaszam, co następuje:

z dniem dzisiejszym, na skutek rozwiązania Księstwa Sarmacji, Mandragorat Wandystanu staje się niepodległym państwem wirtualnym, niezależnym od jakiegokolwiek państwa. Od tej pory Mandragorat Wandystanu realizuje przede wszystkim interesy własnego Narodu i własnego Kraju oraz mas pracujących całego polskiego mikroświata.

Wierzę, że niepodległość, choć uzyskana w tragicznych okolicznościach i w następstwie cierpień wielu mieszkańców Księstwa Sarmacji, pozwoli nam cieszyć się wolnością i budować wspólnie kraj wiecznej szczęśliwości, braterstwa, siostrzeństwa i współpracy, bez względu na wyznawaną religię, orientację seksualną, kolor skóry i pozycję społecznę.

Obyśmy zawsze pamiętali o łączących nas więzach przyjaźni i o konieczności pomocy uciskanym, nie tylko w naszej Ojczyźnie.

Niech dzisiejszy dzień na zawsze wpisze się do historii Mandragoratu Wandystanu i będzie kolejnym, poza rocznicą utworzenia Mandragoratu Wandystanu, świętem narodowym, jednoczącym nas w Wandzie.

Wszystkich mieszkańców pozostałych terenów sarmackiej wspólnoty kulturowej i innych mikronacji, którzy czują się w jakikolwiek sposób uciskani, dręczeni, bądź ograniczani, zapraszamy do Mandragoratu Wandystanu, oferując pomoc i możliwość pracy dla naszego wspólnego dobra.

Niech żyje Niepodległy Wandystan!

Niech żyje starosarmacki Naród Wandów!

Genosse- Wanda Stadt 14.06.2007. podlord Bruthus bnt Perun Prezydent Mandragoratu Wandystanu Drogi Lider

Oryginał postanowienia