Edykt Prezydentki w sprawie utworzenia Komisariatu Ludowego do spraw Informatycznych i Planowania oraz powołania Komisarza Ludowego

GWS, 13 listopada 2014 r.

§ 1

Na podstawie art. 5 i 5A Konstytucji Mandragoratu Wandystanu z dnia 7 października 2012 r. postanawiam o dodaniu w Edykcie Prezydentki w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych z dn. 29 września 2014 r. artykułu 3,33 o następującym brzmieniu:

Komisarz Ludowy do spraw Informatycznych i Planowania projektuje, tworzy, wdraża i zarządza systemami informatycznymi oraz gospodarczymi Mandragoratu Wandystanu; podejmuje decyzje dotyczące gospodarki wandejskiej.

§ 2

Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Informatycznych i Planowania tow. Maksa Zwella.

§ 3

Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu