Edykt Prezydentki w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych (II)

GWS, 12 listopada 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 5A Konstytucji Mandragoratu Wandystanu powołuje się urzędy komisarzy ludowych do spraw:

§ 2

Komisarz ludowy do spraw kultury i gospodarki zarządza wandejskimi instytucjami kulturalnymi i systemami gospodarczymi; czuwa nad zachowaniem wandejskiego dziedzictwa kulturowego; podejmuje decyzje dotyczące gospodarki wandejskiej.

§ 3

Komisarz ludowy do spraw sportu reprezentuje Mandragorat Wandystanu w międzynarodowych organizacjach sportowych; czuwa nad rozwojem wandejskiej kultury fizycznej.

§ 4

Komisarz ludowy do spraw infrastruktury zarządza serwerem wandejskim i jest jego formalnym właścicielem; prowadzi zbiórki składek na serwer i opłaca jego utrzymanie.

§ 5

Urzędem komisarza jest komisariat. Komisarze ludowi określają organizację swoich komisariatów; powołują i odwołują osoby na stanowiska w swoich komisariatach, a także swoich zastępców.

§ 6

Rada Komisarzy Ludowych obraduje w miejscach wskazanych przez prezydentkę. Obrady Rady Komisarzy Ludowych są zamknięte dla publiczności; uprawnieni są do udziału w nich komisarze ludowi powołani przez prezydentkę oraz inne osoby przez nią wskazane.

§ 7

Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wszystkie poprzednie edykty w sprawie organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych tracą moc.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu