Edykt Prezydenta z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

Edykt Prezydenta z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

Na podstawie art. 21 Ustawy Konstytucyjnej Mandragoratu Wandystanu z dnia 23 stycznia 2007r. stanowię, co następuje:

§1.

W skład Rady Komisarzy Ludowych wchodzi Prezydent Mandragoratu Wandystanu (dalej zwany Prezydentem) oraz powoływani i odwoływani przezeń Komisarze Ludowi (dalej zwani Komisarzami).

§2.

Urzędem Prezydenta jest Kancelaria. Obsługą Kancelarii zajmuje się Sekretarz Kancelarii Prezydenta.

§3.

Komisarzami Ludowymi są:

• Komisarz Ludowy do Spraw Wewnętrznych i Administracji,

• Komisarz Ludowy do Spraw Kontaktów z Państwami Wirtualnymi,

• Komisarz Ludowy do Spraw Finansów i Gospodarki,

• Komisarz Ludowy do Spraw Edukacji,

• Komisarz Ludowy do Spraw Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego

• Komisarz Ludowy do Spraw Inicjatyw Twórczych i Promocji

• Komisarz Ludowy do Spraw Administracji Systemów Informatycznych.

§4.

Urzędem Komisarza jest Komisariat.

§5.

  1. Prezydent, w razie potrzeby powołuje i odwołuje wiceprezydenta.

  2. Wiceprezydentem może być wyłącznie jeden z Komisarzy Ludowych.

  3. Wiceprezydent, w razie nieobecności Prezydenta wykonuje jego zadania.

  4. W razie nieobecności Prezydenta i Wiceprezydenta obowiązki i zadania Prezydenta wykonuje wskazany przez Prezydenta Komisarz Ludowy.

§6.

Prezydent Wandystanu:

• Reprezentuje Radę Komisarzy Ludowych,

• Przewodniczy Radzie Komisarzy Ludowych,

• Mianuje i odwołuje Komisarzy Ludowych w Komisariatach Ludowych.

• Powołuje, łączy i znosi Komisariaty Ludowe,

• Przygotowuje oraz opiniuje projekty dokumentów rządowych z zakresu swojej właściwości,

• Określa organizację Kancelarii Prezydenta,

§7.

Komisarz Spraw Wewnętrznych i Administracji:

• Prowadzi politykę bezpieczeństwa państwa, w szczególności nadzoruje jednostki mundurowe,

• Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa

• Sprawuje nadzór nad urzędami utworzonymi przez Radę Komisarzy Ludowych, chyba, że powierzy ona nadzór komu innemu oraz innymi urzędami, jeśli nadzór nad nimi został przekazany Radzie Komisarzy Ludowych.

• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w zakres jego kompetencji.

• Określa organizację Komisariatu Ludowego do Spraw Wewnętrznych i Administracji

§8.

Komisarz do Spraw Kontaktów z Państwami Wirtualnymi:

• Odpowiada za kontakt Mandragoratu Wandystanu z władzami Księstwa Sarmacji oraz jego prowincjami, a także prowadzi politykę zagraniczną Mandragoratu Wandystanu.

• Powołuje zagraniczne biura Mandragoratu Wandystanu i mianuje ich komisarzy.

• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w zakres jego kompetencji.

• Określa organizację Komisariatu Ludowego do Spraw Kontaktów z Państwami Wirtualnymi.

§9.

Komisarz do Spraw Finansów i Gospodarki:

• Kieruje i prowadzi politykę gospodarczą państwa.

• Koordynuje i prowadzi politykę transportową kraju.

• Reprezentuje Skarb Państwa.

• Ogłasza zamówienia publiczne.

• Zapewnia obsługę budżetu państwa, w szczególności dokonuje wypłat i przelewów z kont państwowych.

• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w zakres jego kompetencji.

• Określa organizację Komisariatu Ludowego do Spraw Finansów i Gospodarki.

§10. Komisarz do Spraw Edukacji:

• Kieruje i prowadzi polityką edukacyjną państwa.

• Wspiera inicjatywy edukacyjne.

• Tworzy i znosi państwowe instytucje edukacyjne.

• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w zakres jego kompetencji.

• Określa organizację Komisariatu Ludowego do Spraw Edukacji.

§11.

Komisarz do Spraw Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego:

• Prowadzi politykę kulturalną kraju.

• Czuwa nad zachowaniem dorobku materialnego i niematerialnego kultury wandejskiej.

• Wyraża zgodę na sprzedaż państwowych dóbr kulturalnych.

• Opisuje i klasyfikuje dziedzictwo narodowe.

• Wspiera inicjatywy kulturalne.

• Tworzy i znosi państwowe instytucje kulturalne.

• Tworzy i znosi państwowe instytucje sportowe.

• Wspiera inicjatywy sportowe.

• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w zakres jego kompetencji.

• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego.

§12. Komisarz do Spraw Inicjatyw Twórczych i Promocji:

• Inicjuje aktywność mieszkańców w różnych obszarach aktywności Wandejczyków.

• Współpracuje ściśle z Komisarzem do Spraw Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego i Komisarzem do Spraw Edukacji.

• Powołuje Dział Promocji Wandystanu i przewodzi jego pracom

• Czuwa nad promocją Mandragoratu Wandystanu w obrębie Księstwa Sarmacji, poza jego wirtualnymi granicami i w tzw. realu.

• Wspiera młodych mieszkańców Mandragoratu Wandystanu udzielając podstawowych informacji na temat życia w Mandragoracie i zbiera i analizuje ich sugestie, przekazując je w formie raportu Prezydentowi MW.

• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w zakres jego kompetencji.

• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Inicjatyw Twórczych i Promocji.

§13.

Komisarz do Spraw Administracji Systemów Informatycznych:

• Wykonuje i aktualizuje witrynę Rady Komisarzy Ludowych, Kancelarii Prezydenta, Komisariatów Ludowych oraz innych państwowych instytucji i urzędów.

• Zapewnia wsparcie informatyczne dla wszelakich projektów realizowanych przez Radę Komisarzy Ludowych.

• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w zakres jego kompetencji.

• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Informatycznych.

§14.

Dokumentami rządowymi są edykty, zarządzenia, decyzje i uchwały Rady Komisarzy Ludowych oraz odpowiedzi, sprawozdania, stanowiska oraz analizy problemowe i inne materiały niezbędne do pracy Rady Komisarzy Ludowych, a także projekty ustaw kierowane do Churału Ludowego oraz wszelakie wnioski do pozostałych organów i urzędów państwowych.

§15.

Nad dokumentami rządowymi, których charakter tego wymaga, przeprowadza się głosowanie poprzedzone dyskusją. Czas dyskusji i głosowania określa Prezydent.

§16.

  1. Rada Komisarzy Ludowych obraduje na liście dyskusyjnej. Lista dyskusyjna jest zamknięta dla publiczności. Osobami uprawnionymi do bycia członkami listy dyskusyjnej Rady Komisarzy Ludowych są Prezydent, Komisarze Ludowi i Sekretarze Stanu (bez prawa głosowania) oraz Mandragorzy (jako obserwatorzy).

§17.

Z dniem wejścia w życie niniejszego edyktu, traci moc Edykt Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 16 października 2006 r., w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych (D.P.M.W. 7/2006 poz. 383).

§18.

Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) podlord Bruthus baronet Perun

Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Oryginał edyktu