Edykt Prezydenta z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

Na podstawie art. 38 Ustawy Konstytucyjnej Mandragoratu Wandystanu z dnia 9 czerwca 2007r. stanowię, co następuje:

§1. W skład Rady Komisarzy Ludowych wchodzi Prezydent Mandragoratu Wandystanu (dalej zwany Prezydentem) oraz powoływani i odwoływani przezeń Komisarze Ludowi (dalej zwani Komisarzami).

§2. Urzędem Prezydenta jest Kancelaria. Obsługą Kancelarii zajmuje się Sekretarz Kancelarii Prezydenta.

§3. Komisarzami Ludowymi są:

§4. Urzędem Komisarza jest Komisariat.

§5.

  1. Prezydent, w razie potrzeby powołuje i odwołuje wiceprezydenta.
  2. Wiceprezydentem może być wyłącznie jeden z Komisarzy Ludowych.
  3. Wiceprezydent, w razie nieobecności Prezydenta wykonuje jego zadania.
  4. W razie nieobecności Prezydenta i Wiceprezydenta obowiązki i zadania Prezydenta wykonuje wskazany przez Prezydenta Komisarz Ludowy.

§6. Prezydent Wandystanu:

§7. Każdy z Komisarzy Ludowych odpowiada za zawartość strony swojego komisariatu.

§8. Komisarz do spraw Zagranicznych:

§9 Komisarz do Spraw Aktywizacji Młodzieży i Sportu

§10. Komisarz do Spraw Wandejskiego Dziedzictwa Narodowego i Edukacji:

§11. Komisarz do spraw Propagandy:

§12. Komisarz do spraw Informatycznych:

§13. Dokumentami rządowymi są edykty, zarządzenia, decyzje i uchwały Rady Komisarzy Ludowych oraz odpowiedzi, sprawozdania, stanowiska oraz analizy problemowe i inne materiały niezbędne do pracy Rady Komisarzy Ludowych, a także projekty ustaw kierowane do Churału Ludowego oraz wszelakie wnioski do pozostałych organów i urzędów państwowych.

§14. Nad dokumentami rządowymi, których charakter tego wymaga, przeprowadza się głosowanie poprzedzone dyskusją. Czas dyskusji i głosowania określa Prezydent.

§15. 1.Rada Komisarzy Ludowych obraduje na liście dyskusyjnej. Lista dyskusyjna jest zamknięta dla publiczności. Osobami uprawnionymi do bycia członkami listy dyskusyjnej Rady Komisarzy Ludowych są Prezydent, Komisarze Ludowi i Sekretarze Stanu (bez prawa głosowania) oraz Mandragorzy (jako obserwatorzy).

§16. Z dniem wejścia w życie niniejszego edyktu, tracą moc poprzednie przepisy określające organizację i tryb pracy Rady Komisarzy Ludowych, a w szczególności Edykt prezydenta z dnia 8 maja 2007 r.

§17. Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) sekretar Arkadij Magov Prezydent Mandragoratu Wandystanu Genosse-Wanda-Stadt

oryginał edyktu