Edykt KL Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2008 r., w sprawie określenia organizacji Komisariatu Ludowego Spraw Wewnętrznych i Administracji

§1. Na czele Komisariatu Ludowego stoi komisarz wyznaczony przez prezydenta.

§2. W skład Komisariatu Ludowego wchodzą wydziały.

§3. Na czele każdego wydziału stoi przewodniczący wydziału wyznaczony przez komisarza.

§4. Ustanawia się następujące wydziały Komisariatu Ludowego Spraw Wewnętrznych i Administracji:

§5. Do kompetencji Wydziału I należy:

§6. Do kompetencji Wydziału II należy:

§7. Do kompetencji Wydziału III należy:

§8. Do kompetencji Wydziału IV należy:

§9. Do kompetencji Wydziału V należy:

§10. Do kompetencji Wydziału LXIX należy:

§11. Przewodniczący wydziałów oraz szczegółowy zakres uprawnień zostaną przyznane w odrębnym postanowieniu.

§12. Edykt wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Komisarz Ludowy Spraw Wewnętrznych i Administracji Alojzy Pupka